REGULAMIN

klubu „DANCE-ART” w Środzie Wielkopolskiej

DEFINICJE

1. Klub – klub fitness „DANCE-ART”, zlokalizowany w Środzie Wielkopolskiej (63-000), ul. Dąbrowskiego 29.

2. Operator Klubu – DANCE-ART Wojciech Siódmiak, ul. Kórnicka 23, 63-000 Środa Wielkopolska, NIP 7861103053. Używanie w niniejszym regulaminie słowo „Klub” może też mieć (użyte w odpowiednim kontekście) znaczenie podmiotowe i oznacza wówczas Operatora Klubu.

3. Menedżer Klubu – osoba, której Operator Klubu powierzył tę funkcję (Menedżer Klubu może upoważnić określoną osobę do jego zastępowania i wówczas takiej osobie przysługują wszystkie uprawnienia Menedżera Klubu).

4. Klubowicz – osoba upoważniona do korzystania z usług Klubu na podstawie zawartej umowy, honorowanego przez Klub karnetu/karty lub innej formy zgody ze strony Operatora Klubu. Upoważnienie do korzystania z usług Klubu może być alternatywnie określone jako członkostwo w Klubie.

5. Regulamin – niniejszy Regulamin.

KORZYSTANIE Z KLUBU

6. Korzystanie z Klubu polega na możliwości wstępu do Klubu oraz uczestnictwa w zajęciach w określonej grupie. Korzystanie z zajęć jest możliwe po podpisaniu umowy/wykupieniu karnetu lub wejścia pojedynczego/za pomocą systemów partnerskich - w zależności od grupy zajęć z których korzysta Klubowicz.  

7. Klub samodzielnie określa swoje dni i godziny otwarcia. Zastrzega się:

a) możliwość zmiany dni i godzin otwarcia,

b) możliwość czasowego zamknięcia Klubu (np. z powodu remontu, zmiany aranżacji, konserwacji czy wymiany urządzeń, w skutek zarządzeń czy instrukcji władz publicznych).

W razie nieplanowanych zamknięć Klubu, Klub zapewni Klubowiczom usługi ekwiwalentne (o charakterze możliwie najbardziej zbliżonym do usług zasadniczych) aby zrekompensować niedogodności.

8. Rozpoczęcie korzystania z Klubu możliwe jest dopiero po zapoznaniu się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Klubu bez zapoznania się z Regulaminem oznacza dorozumianą zgodę na przestrzeganie przepisów Regulaminu.

9. Wejście do Klubu odbywa się za okazaniem karty wstępu czy innej formy identyfikacji praktykowanej przez Klub.

10. Klubowicz może korzystać z Klubu tylko jeśli znajduje się w odpowiedniej dyspozycji zdrowotnej i odpowiedniej formie fizycznej i psychicznej. W razie wątpliwości co do zasad używania danego urządzenia lub sprzętu czy wykonywania danego ćwiczenia, Klubowicz powinien zapytać pracownika Klubu. W przypadku niepełnoletnich – rodzic (opiekun prawny) powinien dochować szczególnej uwagi dla upewnienia się, że kondycja, stan zdrowia i aktualna dyspozycja psychiczna i fizyczna dziecka (podopiecznego) pozwalają mu na ćwiczenia lub udział w zajęciach. Za ewentualne wypadki i doznane w

ich efekcie kontuzje i inne konsekwencje Klub nie ponosi odpowiedzialności.

11. Klub zastrzega sobie możliwość dokonywania roszad odnośnie poszczególnych grup, tj. np. dzielenia lub łączenia ich, zwiększania lub zmniejszania liczebności, a także roszad w zakresie osób prowadzących, grafiku i miejsca zajęć. Klub będzie jednak dążył do zapewnienia zgodności z deklarowanym przy rozpoczęciu sezonu charakterem danej grupy lub przynajmniej – zapewnienia, że ewentualna zmiana charakteru zajęć będzie nieznaczna (w razie zmiany – zapewniony zostanie zbliżony charakter zajęć).

12. Klub zastrzega sobie możliwość dokonywania zmiany instruktora (zastępstwo lub zmiana na stałe).

13. W razie nieobecności instruktora i braku zastępstwa Klub zapewnia możliwość odrobienia zajęć w innym dniu.

14. Klubowicz, a w odniesieniu do niepełnoletnich klubowiczów - rodzic (opiekun prawny) musi być świadomy, że podczas

aktywności fizycznej i sportów na wysokości może się wydarzyć nieszczęśliwy wypadek, nawet przy zachowaniu należytej staranności ze strony instruktora i mimo prawidłowego działania infrastruktury Klubu. Za takie wypadki i doznane w ich efekcie kontuzje i inne konsekwencje Klub nie ponosi odpowiedzialności.

15. Klubowicz może zgłosić nieobecność na zajęciach do godziny 10:00 w dniu zajęć. Może wówczas odrobić zajęcia z inną grupą po wcześniejszym zapisaniu się i skierowaniu przez pracownika recepcji do konkretnej grupy, w której jest wolne miejsce. Nawet gdyby Klubowiczowi nie udało się powiadomić Klubu o planowanej nieobecności do godziny 10.00 w dniu zajęć, to – mimo, że nie przysługuje mu wówczas prawo odrobienia zajęć - powinien on jednak powiadomić Klub o planowanej nieobecności tak szybko jak tylko to będzie możliwe.

16. Klubowicz przyjmuje do wiadomości, że na terenie Klubu i przed nim możliwe jest stosowanie monitoringu wizyjnego wraz z opcją nagrywania (dla celów bezpieczeństwa). Ewentualne nagrania nie będą przechowywane dłużej niż 7 dni. Po tym czasie, jeśli nie zaistnieje istotna potrzeba ich zachowania, to zostaną zniszczone.

17. Klub nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody na osobie czy na mieniu doznane przez Klubowicza w Klubie, niezależnie czy są one bezpośrednim efektem działania lub zaniechania samego Klubowicza lub innej osoby (chyba, że osobą tą jest pracownik Klubu). Klub nie odpowiada za ewentualne kontuzje czy pogorszenia stanu zdrowia wskutek nieumiejętnego wykonywania ćwiczeń czy też wykonywania ćwiczeń zbyt często, w zbyt dużej ilości czy z użyciem nadmiernych obciążeń (Klubowicz powinien dostosować rodzaj, ilość i częstotliwość ćwiczeń do swojej siły i kondycji – ewentualne porady ze strony personelu Klubu mają charakter niewiążący). W przypadku niepełnoletnich – rodzic (opiekun

prawny) powinien dochować szczególnej uwagi dla upewnienia się, że kondycja, stan zdrowia i aktualna dyspozycja psychiczna i fizyczna dziecka (podopiecznego) pozwalają mu na ćwiczenia lub udział w zajęciach.

18. Klubowicz może korzystać z szafek udostępnionych przez Klub. Klubowicz sam wybiera szafkę, zamyka ją na czas zajęć, zabiera klucz, a po zajęciach opróżnia szafkę i pozostawia klucz w zamku. Klubowicz ponosi odpowiedzialność za zgubienie klucza oraz ewentualną konieczność wymiany zamka.

19. Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szafkach czy na salach ćwiczeń. 

20. Klub nie gwarantuje:

a) osiągnięcia założonych efektów;

b) spełnienia oczekiwań co do wyposażenia, wystroju, klienteli oraz doboru muzyki;

c) stałych godzin otwarcia;

d) stałości personelu;

e) miejsc parkingowych.

21. Klub nie zapewnia: napojów, ręczników, itp.

22. Niezależnie od powyższego, Klub zastrzega sobie możliwość:

a) zamknięcia w wybrane dni (np. z powodu: niedzieli, święta, żałoby narodowej, choroby personelu);

b) zamknięcia na czas remontu, modernizacji, zmiany aranżacji czy wyposażenia;

c) wydzielenia części Klubu na potrzeby prowadzenia określonych zajęć indywidualnych lub grupowych;

d) zmiany lokalizacji (w ramach miasta Środa Wielkopolska) – za powiadomieniem Klubowiczów;

e) zmiany postanowień Regulaminu – za powiadomieniem Klubowiczów;

f) prowadzenia niezależnej polityki cenowej i prowadzenia akcji promocyjnych;

23. W Klubie zabrania się:

a) korzystania z urządzeń i sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem (poza zajęciami);

b) nie respektowania tabliczek informacyjnych i poleceń obsługi w zakresie zasad korzystania z urządzeń i sprzętu (w tym odkładania sprzętu na miejsce) oraz ewentualnych czasowych zakazów korzystania z urządzeń i sprzętu (np. w razie awarii);

c) prowadzenia działalności handlowej;

d) spożywania jedzenia na salach ćwiczeń;

e) spożywania alkoholu, zażywania niedozwolonych środków dopingujących lub narkotyków;

f) naruszania prywatności innych Klubowiczów;

g) naruszenia innych powszechnie przyjętych zasad należytego zachowania (zarówno na salach ćwiczeń, w recepcji, toalecie, itp.).

24. Osoby naruszające Regulamin mogą zostać poproszone o opuszczenie Klubu.

25. W razie rozbieżności zdań między instruktorem a Klubowiczem, Klubowicz jest uprawniony złożyć skargę do Operatora Klubu. Prawo złożenia skargi nie zwalnia z obowiązku wykonania polecenia instruktora.

26. Korzystanie z Klubu wymaga podania swoich danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Operator Klubu. Klubowicz ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz poprawiania ich. Tematyka danych osobowych pełniej

jest uregulowana w dalszych postanowieniach Regulaminu.

27. Klub nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione braki w dostępie prądu, wody czy internetu bezprzewodowego. Jeśli taka sytuacja istotnie utrudnia korzystanie z Klubu, Klub starać się będzie przyznać rekompensatę w postaci np. przyznania odpowiedniego czasu do wykorzystania.

28. Zakazane jest wykonywanie fotografii czy nagrań audio lub audiovideo innych klubowiczów w Klubie bez wyraźnej zgody Menedżera Klubu. Wykonywanie fotografii lub nagrań własnej osoby oraz personelu (instruktorów), a także ich publikacja w social mediach, jest dopuszczalne.

29. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Klubu za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

OPŁATY

Strefa zajęć grupowych dla dzieci i młodzieży

31. Warunkiem korzystania z Klubu jest podpisanie umowy oraz uiszczenie opłaty za pierwszy miesiąc kalendarzowy i brak zaległości w płatnościach.

32. Klubowicz jest przypisywany do konkretnej grupy zajęciowej. 

33. Nie korzystanie z możliwości udziału w zajęciach nie zwalnia z obowiązku ponoszenia opłat za dany okres w pełnej wysokości. Opłata jest opłatą za samą możliwość korzystania z zajęć (co po stronie Klubu rodzi obowiązek dopuszczenia Klubowicza do udziału w zajęciach). 

34. Wysokość opłaty miesięcznej uwzględnia fakt, że na przestrzeni miesięcy występują okresy świąt i inne okresy szczególne (np. ferie zimowe). Z tego powodu fakt wystąpienia takich okresów w danym miesiącu nie jest argumentem za obniżeniem opłaty w danym miesiącu.

35. Nieobecność na zajęciach nie uprawnia Klubowicza do przeniesienia środków na następny miesiąc (zaliczenia opłaty za dany miesiąc – w całości lub części – na miesiąc kolejny).

36. Za nieterminowe płatności Klub może naliczać odsetki ustawowe.

37. Za pisemne wezwanie do zapłaty Klub może pobierać opłatę manipulacyjną w wysokości 20,00 zł.

Strefa zajęć grupowych pole dance/aerial dla dorosłych, strefa zajęć grupowych fitness

38. Klubowicz może korzystać z zajęć po uprzednim zapisaniu oraz uiszczeniu opłaty: pojedynczej, wykupieniu karnetu lub za pomocą systemów partnerskich. 

39. Wysokość opłaty za zajęcia według obowiązujących cenników.

40. Karnet pole dance, aerial ważny jest 26 dni i przypisuje Klubowicza do konkretnej grupy zajęciowej. Odwoływanie obecności według pkt. 15. Wejście odrobić można w dacie ważności karnetu po uprzednim zapisaniu się na zajęcia. By utrzymać miejsce w grupie należy utrzymać ciągłość karnetu, tj. wykupić kolejny karnet na ostatnim wejściu karnetu bieżącego. 

41. Karnet fitness ważny jest 30 dni, na konkretną ilość wejść (karnety wejściowe) lub na nieograniczoną ilość wejść (karnet OPEN). Odwoływanie obecności według pkt. 15. Wejście odrobić można w dacie ważności karnetu po uprzednim zapisaniu się na zajęcia. 

Systemy partnerskie

42. Klubowicz może skorzystać z zajęć za pomocą systemów partnerskich według umów obowiązujących pomiędzy systemami a Operatorem Klubu. Każdy system partnerski umożliwia uczestnictwo w wybranych zajęciach. W niektórych przypadkach obowiązują dopłaty według umowy zawartej z danym systemem partnerskim.

Kaucja 

43. Kaucja obowiązuje osoby chcące zapisać się na zajęcia bez karnetu lub są posiadaczami systemów partnerskich: Multisport, Oksystem, Fitprofit, Pzu. Kaucja jest jednorazową opłatą zwrotną. Niepojawienie się na zajęciach lub zbyt późne zgłoszenie nieobecności skutkuje utratą kaucji i obowiązkiem wpłacenia nowej.

DANE OSOBOWE

44. Administratorem danych osobowych pozyskanych w celu i w związku z korzystaniem przez Klubowicza z usług Klubu (tj. w związku z członkostwem w Klubie) jest Operator Klubu, tj. DANCE-ART Wojciech Siódmiak, dalej również jako „ADO”. Kontakt z ADO jest możliwy pod adresem wskazanym powyżej oraz adresem mailowym: kontakt@dance-art.pl .

45. Dane osobowe pełnoletnich bądź niepełnoletnich Klubowiczów, w tym ich wizerunek, przetwarzane będą przez ADO w następujących celach:

1) członkostwa Klubowiczów w Klubie z tym członkostwem aktywności oraz działań na rzecz Klubowiczów lub ich dotyczących, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

2) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

3) innych aniżeli wskazanych powyżej wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO lub upoważnione podmioty trzecie, w szczególności w celach:

- rozliczenia świadczeń;

- realizacji kwestii administracyjnych związanych z aktywnością Klubu;

- informacyjnych np. informowania opinii publicznej o osiągnięciach Klubowiczów i wydarzeniach z ich udziałem;

- marketingowych;

- ochrony praw osób trzecich;

- zapewnienia bezpieczeństwa, w tym wykrywania zagrożeń;

- bezpieczeństwa osób przebywających na terenie objętym monitoringiem wizyjnym, ochrona osób i mienia, zapobieganie i wykrywanie ewentualnych przestępstw, które mogą zostać popełnione lub zostaną popełnione na terenie objętym monitoringiem wizyjnym, ochrona praw i interesów administratora oraz osób znajdujących się na terenie objętym monitoringiem; 

- dokonywania pomiarów statystycznych;

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

46. Dane osobowe opiekunów niepełnoletnich Klubowiczów przetwarzane będą przez ADO w następujących celach:

1) zawarcia i realizacji umowy związanej z przystąpieniem niepełnoletniego Klubowicza do Klubu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

2) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

3) innych aniżeli wskazanych powyżej wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO lub upoważnione podmioty trzecie, w szczególności w celach:

- rozliczenia świadczeń;

- realizacji kwestii administracyjnych związanych z działalnością w Klubie (aktywnością w Klubie);

- zapewnienia bezpieczeństwa, w tym wykrywania zagrożeń, w szczególności w celu prawidłowej weryfikacji osób upoważnionych do odbioru niepełnoletnich Klubowiczów w z zajęć (dotyczy to również osób wskazanych przez opiekunów prawnych);

- dokonywania pomiarów statystycznych;

- prowadzenia marketingu bezpośredniego; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

47. Odbiorcą danych będą podmioty współpracujące z ADO, którym ten powierza dane osobowe do przetwarzania, wyłącznie w wyznaczonych do tego celach. Powierzenia przetwarzania danych osobowych ma miejsce na ogół w przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych, osobami z zewnątrz Klubu które świadczą usługi dla Klubu, księgowością). W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie. Dane osobowe mogą zostać również

przekazane do odpowiedniego związku sportowego lub innego organizatora rozgrywek/turniejów celem uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.

48. Dane osobowe będą przechowywane przez ADO przez okres:

- czasu trwania umowy (członkostwa) Klubowicza w Klubie oraz całkowitego rozliczenia umowy,

- trwania usprawiedliwionego celu po stronie ADO;

- do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń osób, których dane były przetwarzane;

- do momentu zgłoszenia sprzeciwu w zakresie danych, które ADO będzie przetwarzał w zakresie swojego usprawiedliwionego interesu, chyba, że będzie istniała inna podstawa przetwarzania danych;

- nagrania z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 2 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub ADO powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;

- wymagany przez przepisy prawa.

49. Osoba której ADO przetwarza dane osobowe (lub jej opiekun prawny) ma prawo:

- dostępu do treści udzielonych danych,

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- przenoszenia danych osobowych,

- uzyskania kopii danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

50. Przekazane dane osobowe są objęte poufnością i są przekazywane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umów zawartych przez ADO. ADO nie będzie dokonywał zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowaniu danych osobowych, w rozumieniu RODO.

51. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie przekazanie danych będzie prowadzić do niemożliwości uzyskania członkostwa w Klubie lub niemożliwości uznania danej osoby za uprawnioną do odbioru niepełnoletniego Klubowicza. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej oraz elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem systemu WodGuru.

WIZERUNEK KLUBOWICZÓW

52. W zakresie utrwalania i rozpowszechniania wizerunków Klubowiczów, Operator Klubu będzie opierać się na pozyskanych od nich zgodach (lub ich przedstawicieli ustawowych), przy czym w przypadku rozpowszechniania materiałów filmowych oraz zdjęciowych na których Klubowicza lub innej osoby stanowić będzie jedynie szczegół całości, zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie będzie konieczna, na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgoda taka jest wyrażona w kolejnych punktach Regulaminu.

53. Zawierając umowę Klubowicz wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku w celach związanych z jego członkostwem w klubie „Dance Art.” w Środzie Wielkopolskiej, prowadzonym przez DANCE-ART Wojciech Siódmiak, ul. Kórnicka 23, 63-000 Środa Wielkopolska, NIP 7861103053., oraz promocją Klubu, w szczególności w formie fotografii i filmu (dalej również jako „Utwory”), stworzonych w toku i w ramach mojego członkostwa w Klubie. Klubowicz zgadza się, aby jego wizerunek był wykorzystywany i rozpowszechniany w ramach Utworów bez ograniczeń terytorialnych ani czasowych, także w ramach tworzonych utworów zależnych, na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i powielania Utworów – wytwarzanie oraz powielanie określoną techniką egzemplarzy zdjęć, w tym: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką elektroniczną;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, rozporządzenie na rzecz osób trzecich pod jakimkolwiek tytułem;

c) w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie,

wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęć lub filmów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu (w tym w szczególności – w mediach

społecznościowych) i telewizji.

54. Zgoda na wykorzystanie wizerunku nie wiąże się z odpłatnością – wykorzystanie wizerunku jest uwzględnione w wysokości opłat za korzystanie z Klubu.

55. Klubowicz ma świadomość, że wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne, a udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta (cofnięcie nie wpływa jednak na możliwość wykorzystania wizerunku na cele bezpieczeństwa, np. monitoring wizyjny). W razie cofnięcia zgody Klub nie będzie podejmował nowych działań związanych z wizerunkiem (np. zamieszczał nowych postów), ale nie jest zobowiązany wykasować wizerunek Klubowicza z już wcześniej opublikowanych postów czy innych miejsc, gdzie został on wykorzystany (nie ma obowiązku „czyszczenia internetu” z wizerunku Klubowicza).

ZMIANA REGULAMINU

47. Klub zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu jest podawana do wiadomości Klubowiczów w sposób powszechnie przyjęty (np. wywieszenie informacji w Klubie, mailing, informacja na stronie www lub na facebook’u).

48. Klubowicz nie akceptujący nowego brzmienia Regulaminu może wypowiedzieć umowę, zrezygnować z uczestnictwa w zajęciach.

Regulamin przyjęty przez Operatora Klubu w dniu 12.08.2022

Skontaktuj się z nami

kontakt@dance-art.pl

+48 796 417 309 

Odwiedź  nas

ul. Dąbrowskiego 29

63-000 Środa Wlkp.